Etse usc. Bienvenida

Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Escola Técnica Superior de Enxeñaría Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, Campus Vida 15782 Santiago de Compostela Teléfono: 8818 16701 Fax: 8818 16702…

Higher Technical Engineering School Universidade de ...

The mission of the Higher Technical School of Engineering (ETSE) is to contribute to comprehensive education, in a stimulating environment of innovation and human relations, of engineers committed to the development of society under ethical principles, solidarity, gender equality and sustainability. The ETSE ……

Presentación - Escuela Técnica Superior de Ingeniería - USC

Nos Departamentos, adscritos á ETSE, que dan soporte ás titulacións desenvolven a súa actividade grupos de referencia internacional no seu ámbito. Segundo o Ranking- I-UGR de universidades españolas por disciplinas científicas no período 2008-2012, a USC sitúase no 25% superior nas disciplinas de Enxeñaría Química e Informática.…

Presentación - Escuela Técnica Superior de Ingeniería - USC

A Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) é o centro docente máis novo da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Foi creado no ano 2003 co obxectivo de dar acubillo ás titulaciones tecnolóxicas do Campus de Compostela. Acolle actualmente as titulaciones de Grado en Enxeñaría ...…

A Escola Escola Técnica Superior de Enxeñaría

A ETSE ten como misión principal contribuír á formación integral, nunha contorna estimulante de innovación e de relacións humanas, de enxeñeiras e enxeñeiros comprometidas/os co desenvolvemento da sociedade baixo principios éticos, de solidariedade, de igualdade de xénero e de sostenibilidade. Información xeral » Benvida da Directora…

USC Environmental Health & Safety

Anyone interested in the results of the Institutional Biosafety Committee meeting that occurred on October 1, 2020, regarding the COVID-19 vaccine trial for AstraZeneca AZD1222,……

USC Employee Gateway USC

Use USC’s employee shout-out program to offer public kudos to your colleagues, boss, employee or others at USC! Check it out! Changes happening in your life? Are you a new hire? Or is some other life change on the horizon? We’ve got help for lots of different situations.…

Horarios GrEQ - USC

ILG-USC. Técnico Responsabilidade Seguridade e Saúde de Produto. 13/09/2018. Multinacional textil. Meco. Oferta dun contrato de investigación. 12/09/2018. Universidade de Coruña. Máis . Eventos ... correo-e: [email protected] ...…

Investigadores da ETSE lideran a investigación ... - usc.gal

11/12/2020 · Moreira e Feijoo, pertencentes ao Departamento de Enxeñaría Química da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) e membros do Grupo de Biotecnoloxía Ambiental da USC e do Instituto CRETUS, comezaron a traballar nesta liña de investigación no ano 1998, contribuíndo a que se espallase tanto no eido académico como no eido produtivo ao ...…

Administración - USC

Correo-e: [email protected] Secretaria de Dirección: Dna. Mª Jesús Chaín Anllo Teléfono: 8818 16701 Correo-e: [email protected] Servizos: - Rexistrar, ordenar e arquiva-las entradas e saídas de documentación que se reciban na dirección da ETSE. - Atender e informar, por calqueira medio dispoñible, aos usuarios que llo ...…

Postdoctoral Researchers Cretus

Postdoctoral Researcher Department: Edaphology and Agricultural Chemistry Center: Faculty of Biology GI: Soil and landscape mapping, physicochemical, soil and water degradation and recovery (AMBIOSOL) Tel.: +34 881 811 000 Email: [email protected]

Search this site:. Solicitar un novo contrasinal. Navegación Contido. Reunión explicativa da Aula Profesional. Multinacional textil. Torralba de los sisones dun contrato de investigación. Universidade de Coruña. Benvida da directora Caixa de correo da directora.

Enquisas de Etse usc realizadas coa colaboración de:. Protocolo docencia presencial curso